بایرن میونخ »تاریخی نتائجبایرن میونخ »تاریخی نتائجبایرن میونخ سیزن 2020/2021 54 میچ
بایرن میونخ سیزن 2019/2020 53 میچ
بایرن میونخ سیزن 2018/2019 59 میچ
بایرن میونخ سیزن 2017/2018 66 میچ
بایرن میونخ سیزن 2016/2017 50 میچ
بایرن میونخ سیزن 2015/2016 53 میچ
بایرن میونخ سیزن 2014/2015 52 میچ
بایرن میونخ سیزن 2013/2014 56 میچ
بایرن میونخ سیزن 2012/2013 54 میچ
بایرن میونخ سیزن 2011/2012 55 میچ
بایرن میونخ سیزن 2010/2011 48 میچ
بایرن میونخ سیزن 2009/2010 53 میچ
بایرن میونخ سیزن 2008/2009 48 میچ
بایرن میونخ سیزن 2007/2008 57 میچ
بایرن میونخ سیزن 2006/2007 49 میچ
بایرن میونخ سیزن 2005/2006 49 میچ
بایرن میونخ سیزن 2004/2005 52 میچ
بایرن میونخ سیزن 2003/2004 47 میچ
بایرن میونخ سیزن 2002/2003 49 میچ
بایرن میونخ سیزن 2001/2002 56 میچ
بایرن میونخ سیزن 2000/2001 55 میچ
بایرن میونخ سیزن 1999/2000 57 میچ
بایرن میونخ سیزن 1998/1999 55 میچ
بایرن میونخ سیزن 1997/1998 50 میچ
بایرن میونخ سیزن 1996/1997 40 میچ
بایرن میونخ سیزن 1995/1996 48 میچ
بایرن میونخ سیزن 1994/1995 46 میچ
بایرن میونخ سیزن 1993/1994 42 میچ
بایرن میونخ سیزن 1992/1993 36 میچ
بایرن میونخ سیزن 1991/1992 43 میچ
بایرن میونخ سیزن 1990/1991 44 میچ
بایرن میونخ سیزن 1989/1990 46 میچ
بایرن میونخ سیزن 1988/1989 47 میچ
بایرن میونخ سیزن 1987/1988 46 میچ
بایرن میونخ سیزن 1986/1987 46 میچ
بایرن میونخ سیزن 1985/1986 47 میچ
بایرن میونخ سیزن 1984/1985 48 میچ
بایرن میونخ سیزن 1983/1984 48 میچ
بایرن میونخ سیزن 1982/1983 42 میچ
بایرن میونخ سیزن 1981/1982 50 میچ
بایرن میونخ سیزن 1980/1981 45 میچ
بایرن میونخ سیزن 1979/1980 47 میچ
بایرن میونخ سیزن 1978/1979 36 میچ
بایرن میونخ سیزن 1977/1978 43 میچ
بایرن میونخ سیزن 1976/1977 49 میچ
بایرن میونخ سیزن 1975/1976 52 میچ
بایرن میونخ سیزن 1974/1975 44 میچ
بایرن میونخ سیزن 1973/1974 48 میچ
بایرن میونخ سیزن 1972/1973 52 میچ
بایرن میونخ سیزن 1971/1972 48 میچ
بایرن میونخ سیزن 1970/1971 51 میچ
بایرن میونخ سیزن 1969/1970 37 میچ
بایرن میونخ سیزن 1968/1969 40 میچ
بایرن میونخ سیزن 1967/1968 46 میچ
بایرن میونخ سیزن 1966/1967 48 میچ
بایرن میونخ سیزن 1965/1966 40 میچ
بایرن میونخ سیزن 1964/1965 42 میچ
بایرن میونخ سیزن 1963/1964 44 میچ
بایرن میونخ سیزن 1962/1963 36 میچ
بایرن میونخ سیزن 1961/1962 30 میچ
بایرن میونخ سیزن 1960/1961 30 میچ
بایرن میونخ سیزن 1959/1960 30 میچ
بایرن میونخ سیزن 1958/1959 30 میچ
بایرن میونخ سیزن 1957/1958 33 میچ
بایرن میونخ سیزن 1956/1957 30 میچ
بایرن میونخ سیزن 1954/1955 30 میچ
بایرن میونخ سیزن 1953/1954 30 میچ
بایرن میونخ سیزن 1952/1953 30 میچ
بایرن میونخ سیزن 1951/1952 30 میچ
بایرن میونخ سیزن 1950/1951 33 میچ
بایرن میونخ سیزن 1949/1950 31 میچ
بایرن میونخ سیزن 1948/1949 32 میچ
بایرن میونخ سیزن 1947/1948 39 میچ
بایرن میونخ سیزن 1946/1947 37 میچ
بایرن میونخ سیزن 1945/1946 30 میچ
بایرن میونخ سیزن 1943/1944 2 میچ
بایرن میونخ سیزن 1940/1941 1 میچ
بایرن میونخ سیزن 1938/1939 2 میچ
بایرن میونخ سیزن 1935/1936 2 میچ
بایرن میونخ سیزن 1931/1932 4 میچ
بایرن میونخ سیزن 1928/1929 5 میچ
بایرن میونخ سیزن 1925/1926 1 میچ