چیلسی ایف سی »تاریخی نتائجچیلسی ایف سی »تاریخی نتائجچیلسی ایف سی سیزن 2020/2021 62 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 2019/2020 53 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 2018/2019 68 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 2017/2018 62 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 2016/2017 47 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 2015/2016 53 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 2014/2015 54 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 2013/2014 57 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 2012/2013 69 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 2011/2012 61 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 2010/2011 54 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 2009/2010 56 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 2008/2009 59 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 2007/2008 62 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 2006/2007 64 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 2005/2006 54 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 2004/2005 59 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 2003/2004 59 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 2002/2003 48 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 2001/2002 55 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 2000/2001 45 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1999/2000 61 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1998/1999 56 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1997/1998 55 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1996/1997 48 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1995/1996 48 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1994/1995 56 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1993/1994 53 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1992/1993 49 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1991/1992 49 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1990/1991 48 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1989/1990 43 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1988/1989 49 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1987/1988 44 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1986/1987 48 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1985/1986 52 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1984/1985 55 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1983/1984 48 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1982/1983 48 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1981/1982 52 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1980/1981 45 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1979/1980 45 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1978/1979 44 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1977/1978 47 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1976/1977 47 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1975/1976 47 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1974/1975 48 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1973/1974 45 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1972/1973 54 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1971/1972 58 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1970/1971 60 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1969/1970 54 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1968/1969 54 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1967/1968 48 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1966/1967 52 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1965/1966 60 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1964/1965 56 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1963/1964 46 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1962/1963 46 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1961/1962 43 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1960/1961 47 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1959/1960 44 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1958/1959 48 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1957/1958 45 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1956/1957 44 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1955/1956 50 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1954/1955 45 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1953/1954 43 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1952/1953 49 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1951/1952 51 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1950/1951 47 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1949/1950 49 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1948/1949 45 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1947/1948 44 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1946/1947 47 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1945/1946 6 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1938/1939 48 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1937/1938 43 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1936/1937 44 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1935/1936 47 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1934/1935 44 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1933/1934 47 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1932/1933 43 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1931/1932 49 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1930/1931 47 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1929/1930 43 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1928/1929 46 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1927/1928 43 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1926/1927 47 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1925/1926 44 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1924/1925 43 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1923/1924 44 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1922/1923 45 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1921/1922 43 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1920/1921 50 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1919/1920 47 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1914/1915 46 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1913/1914 40 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1912/1913 41 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1911/1912 40 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1910/1911 44 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1909/1910 40 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1908/1909 41 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1907/1908 40 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1906/1907 40 میچ
چیلسی ایف سی سیزن 1905/1906 38 میچ