کلب نیکاسا »تاریخی اسکواڈ

کلب نیکاسا »تاریخی اسکواڈکلب نیکسا سیزن 2020/2021 31 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 2019/2020 29 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 2018/2019 43 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 2017/2018 32 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 2016/2017 36 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 2015/2016 27 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 2014/2015 23 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 2013/2014 26 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 2012/2013 29 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 2011/2012 31 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 2010/2011 32 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 2009/2010 30 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 2008/2009 36 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 2007/2008 29 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 2006/2007 38 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 2005/2006 21 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 2004/2005 24 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 2003/2004 21 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 2002/2003 25 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 2001/2002 24 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 2000/2001 21 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1999/2000 30 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1998/1999 23 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1997/1998 20 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1996/1997 16 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1995/1996 17 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1994/1995 14 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1993/1994 9 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1992/1993 10 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1991/1992 8 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1990/1991 9 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1989/1990 9 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1988/1989 6 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1987/1988 6 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1986/1987 5 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1985/1986 6 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1984/1985 7 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1983/1984 7 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1982/1983 6 کھلاڑی / کوچ
ایتھلیٹک ہسپانوی سیزن 1981/1982 9 کھلاڑی / کوچ
ایتھلیٹک ہسپانوی سیزن 1980/1981 6 کھلاڑی / کوچ
ایتھلیٹک ہسپانوی سیزن 1979/1980 7 کھلاڑی / کوچ
ایتھلیٹک ہسپانوی سیزن 1978/1979 8 کھلاڑی / کوچ
ایتھلیٹک ہسپانوی سیزن 1977/1978 8 کھلاڑی / کوچ
ایتھلیٹک ہسپانوی سیزن 1976/1977 11 کھلاڑی / کوچ
ایتھلیٹک ہسپانوی سیزن 1975/1976 8 کھلاڑی / کوچ
ایتھلیٹک ہسپانوی سیزن 1974/1975 9 کھلاڑی / کوچ
ایتھلیٹک ہسپانوی سیزن 1973/1974 8 کھلاڑی / کوچ
ایتھلیٹک ہسپانوی سیزن 1972/1973 7 کھلاڑی / کوچ
ایتھلیٹک ہسپانوی سیزن 1971/1972 4 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1970/1971 4 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1969/1970 5 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1968/1969 5 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1967/1968 5 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1966/1967 4 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1965/1966 6 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1964/1965 6 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1963/1964 7 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1962/1963 8 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1961/1962 8 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1960/1961 5 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1959/1960 4 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1958/1959 4 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1957/1958 4 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1956/1957 5 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1955/1956 5 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1954/1955 4 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1953/1954 5 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1952/1953 3 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1951/1952 3 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1950/1951 1 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1949/1950 1 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1942/1943 1 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1941/1942 1 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1940/1941 1 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1939/1940 1 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1938/1939 1 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1937/1938 9 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1936/1937 8 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1935/1936 8 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1934/1935 9 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1933/1934 4 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1932/1933 2 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1931/1932 2 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1930/1931 1 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1929/1930 3 کھلاڑی / کوچ
کلب نیکسا سیزن 1922/1923 2 کھلاڑی / کوچ