ایورٹن ایف سی »تاریخی نتائجایورٹن ایف سی »تاریخی نتائجایورٹن ایف سی سیزن 2020/2021 55 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 2019/2020 45 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 2018/2019 50 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 2017/2018 54 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 2016/2017 41 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 2015/2016 49 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 2014/2015 51 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 2013/2014 44 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 2012/2013 45 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 2011/2012 47 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 2010/2011 44 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 2009/2010 52 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 2008/2009 48 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 2007/2008 54 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 2006/2007 42 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 2005/2006 47 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 2004/2005 44 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 2003/2004 44 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 2002/2003 42 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 2001/2002 44 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 2000/2001 42 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1999/2000 45 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1998/1999 46 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1997/1998 42 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1996/1997 42 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1995/1996 49 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1994/1995 50 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1993/1994 49 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1992/1993 50 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1991/1992 48 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1990/1991 47 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1989/1990 49 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1988/1989 51 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1987/1988 56 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1986/1987 51 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1985/1986 55 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1984/1985 63 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1983/1984 61 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1982/1983 51 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1981/1982 47 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1980/1981 51 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1979/1980 55 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1978/1979 50 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1977/1978 49 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1976/1977 58 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1975/1976 50 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1974/1975 48 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1973/1974 47 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1972/1973 45 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1971/1972 47 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1970/1971 55 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1969/1970 47 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1968/1969 51 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1967/1968 50 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1966/1967 53 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1965/1966 54 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1964/1965 52 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1963/1964 50 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1962/1963 47 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1961/1962 45 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1960/1961 48 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1959/1960 43 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1958/1959 46 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1957/1958 45 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1956/1957 45 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1955/1956 46 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1954/1955 44 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1953/1954 45 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1952/1953 47 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1951/1952 44 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1950/1951 43 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1949/1950 47 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1948/1949 44 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1947/1948 47 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1946/1947 44 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1945/1946 2 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1938/1939 47 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1937/1938 44 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1936/1937 46 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1935/1936 43 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1934/1935 47 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1933/1934 44 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1932/1933 49 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1931/1932 43 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1930/1931 47 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1929/1930 44 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1928/1929 44 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1927/1928 44 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1926/1927 46 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1925/1926 44 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1924/1925 46 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1923/1924 44 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1922/1923 44 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1921/1922 43 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1920/1921 47 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1919/1920 43 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1914/1915 43 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1913/1914 39 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1912/1913 43 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1911/1912 43 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1910/1911 41 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1909/1910 45 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1908/1909 40 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1907/1908 45 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1906/1907 46 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1905/1906 44 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1904/1905 40 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1903/1904 35 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1902/1903 37 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1901/1902 36 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1900/1901 36 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1899/1900 35 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1898/1899 36 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1897/1898 35 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1896/1897 34 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1895/1896 33 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1894/1895 34 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1893/1894 31 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1892/1893 36 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1891/1892 26 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1890/1891 22 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1889/1890 23 میچ
ایورٹن ایف سی سیزن 1888/1889 22 میچ