لیورپول ایف سی »تاریخی نتائج

لیورپول ایف سی »تاریخی نتائجلیورپول ایف سی سیزن 2020/2021 61 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 2019/2020 58 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 2018/2019 62 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 2017/2018 63 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 2016/2017 47 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 2015/2016 63 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 2014/2015 58 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 2013/2014 43 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 2012/2013 54 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 2011/2012 51 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 2010/2011 54 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 2009/2010 56 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 2008/2009 55 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 2007/2008 59 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 2006/2007 58 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 2005/2006 62 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 2004/2005 60 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 2003/2004 52 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 2002/2003 60 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 2001/2002 59 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 2000/2001 63 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1999/2000 43 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1998/1999 48 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1997/1998 48 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1996/1997 52 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1995/1996 53 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1994/1995 57 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1993/1994 49 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1992/1993 55 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1991/1992 64 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1990/1991 49 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1989/1990 50 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1988/1989 52 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1987/1988 50 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1986/1987 55 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1985/1986 57 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1984/1985 64 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1983/1984 67 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1982/1983 60 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1981/1982 62 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1980/1981 63 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1979/1980 60 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1978/1979 54 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1977/1978 62 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1976/1977 62 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1975/1976 59 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1974/1975 53 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1973/1974 61 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1972/1973 66 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1971/1972 53 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1970/1971 62 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1969/1970 54 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1968/1969 51 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1967/1968 59 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1966/1967 52 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1965/1966 53 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1964/1965 60 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1963/1964 47 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1962/1963 48 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1961/1962 47 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1960/1961 47 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1959/1960 44 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1958/1959 43 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1957/1958 47 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1956/1957 43 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1955/1956 47 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1954/1955 46 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1953/1954 43 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1952/1953 43 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1951/1952 45 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1950/1951 43 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1949/1950 49 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1948/1949 46 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1947/1948 44 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1946/1947 48 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1945/1946 4 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1938/1939 45 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1937/1938 47 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1936/1937 43 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1935/1936 44 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1934/1935 44 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1933/1934 46 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1932/1933 43 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1931/1932 46 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1930/1931 43 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1929/1930 43 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1928/1929 45 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1927/1928 44 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1926/1927 46 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1925/1926 45 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1924/1925 46 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1923/1924 47 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1922/1923 46 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1921/1922 46 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1920/1921 45 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1919/1920 47 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1914/1915 40 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1913/1914 46 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1912/1913 42 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1911/1912 40 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1910/1911 40 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1909/1910 39 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1908/1909 40 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1907/1908 42 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1906/1907 42 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1905/1906 43 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1904/1905 36 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1903/1904 35 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1902/1903 35 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1901/1902 37 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1900/1901 36 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1899/1900 38 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1898/1899 40 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1897/1898 35 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1896/1897 34 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1895/1896 32 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1894/1895 33 میچ
لیورپول ایف سی سیزن 1893/1894 31 میچ