رینجرز ایف سی »تاریخی نتائج

رینجرز ایف سی »تاریخی نتائجرینجرز ایف سی سیزن 2020/2021 54 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 2019/2020 61 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 2018/2019 62 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 2017/2018 49 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 2016/2017 50 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 2015/2016 50 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 2014/2015 54 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 2013/2014 48 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 2012/2013 47 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 2011/2012 45 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 2010/2011 55 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 2009/2010 54 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 2008/2009 49 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 2007/2008 68 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 2006/2007 51 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 2005/2006 50 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 2004/2005 47 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 2003/2004 49 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 2002/2003 46 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 2001/2002 55 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 2000/2001 53 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1999/2000 53 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1998/1999 51 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1997/1998 49 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1996/1997 44 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1995/1996 45 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1994/1995 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1993/1994 47 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1992/1993 55 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1991/1992 47 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1990/1991 40 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1989/1990 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1988/1989 40 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1987/1988 50 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1986/1987 50 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1985/1986 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1984/1985 40 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1983/1984 40 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1982/1983 40 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1981/1982 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1980/1981 36 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1979/1980 42 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1978/1979 42 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1977/1978 40 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1976/1977 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1975/1976 40 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1974/1975 34 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1973/1974 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1972/1973 36 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1971/1972 43 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1970/1971 36 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1969/1970 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1968/1969 44 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1967/1968 40 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1966/1967 43 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1965/1966 34 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1964/1965 41 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1963/1964 36 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1962/1963 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1961/1962 40 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1960/1961 42 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1959/1960 43 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1958/1959 34 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1957/1958 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1956/1957 37 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1955/1956 34 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1954/1955 30 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1953/1954 30 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1952/1953 30 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1951/1952 30 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1950/1951 30 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1949/1950 30 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1948/1949 30 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1947/1948 30 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1946/1947 30 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1938/1939 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1937/1938 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1936/1937 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1935/1936 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1934/1935 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1933/1934 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1932/1933 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1931/1932 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1930/1931 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1929/1930 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1928/1929 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1927/1928 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1926/1927 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1925/1926 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1924/1925 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1923/1924 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1922/1923 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1921/1922 42 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1920/1921 42 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1919/1920 42 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1918/1919 34 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1917/1918 34 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1916/1917 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1915/1916 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1914/1915 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1913/1914 38 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1912/1913 34 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1911/1912 34 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1910/1911 34 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1909/1910 34 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1908/1909 34 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1907/1908 34 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1906/1907 34 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1905/1906 30 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1904/1905 27 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1903/1904 26 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1902/1903 22 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1901/1902 18 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1900/1901 20 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1899/1900 18 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1898/1899 18 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1897/1898 18 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1896/1897 18 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1895/1896 18 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1894/1895 18 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1893/1894 18 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1892/1893 18 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1891/1892 22 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1890/1891 19 میچ
رینجرز ایف سی سیزن 1886/1887 3 میچ