سنڈرلینڈ اے ایف سی »تاریخی نتائج

سنڈرلینڈ اے ایف سی »تاریخی نتائجسنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 2020/2021 56 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 2019/2020 55 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 2018/2019 54 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 2017/2018 51 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 2016/2017 43 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 2015/2016 41 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 2014/2015 44 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 2013/2014 49 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 2012/2013 43 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 2011/2012 45 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 2010/2011 41 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 2009/2010 43 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 2008/2009 44 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 2007/2008 40 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 2006/2007 48 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 2005/2006 42 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 2004/2005 50 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 2003/2004 54 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 2002/2003 46 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 2001/2002 40 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 2000/2001 47 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1999/2000 43 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1998/1999 57 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1997/1998 51 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1996/1997 43 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1995/1996 52 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1994/1995 51 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1993/1994 54 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1992/1993 50 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1991/1992 56 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1990/1991 42 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1989/1990 55 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1988/1989 52 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1987/1988 4 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1986/1987 45 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1985/1986 47 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1984/1985 53 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1983/1984 48 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1982/1983 48 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1981/1982 48 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1980/1981 46 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1979/1980 49 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1978/1979 46 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1977/1978 45 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1976/1977 48 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1975/1976 48 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1974/1975 45 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1973/1974 52 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1972/1973 52 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1971/1972 47 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1970/1971 44 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1969/1970 44 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1968/1969 44 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1967/1968 47 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1966/1967 49 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1965/1966 45 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1964/1965 47 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1963/1964 49 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1962/1963 53 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1961/1962 51 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1960/1961 48 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1959/1960 44 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1958/1959 43 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1957/1958 44 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1956/1957 44 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1955/1956 49 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1954/1955 49 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1953/1954 43 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1952/1953 45 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1951/1952 44 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1950/1951 47 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1949/1950 44 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1948/1949 44 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1947/1948 43 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1946/1947 43 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1945/1946 6 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1938/1939 47 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1937/1938 48 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1936/1937 52 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1935/1936 44 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1934/1935 45 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1933/1934 45 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1932/1933 47 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1931/1932 47 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1930/1931 49 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1929/1930 46 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1928/1929 43 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1927/1928 45 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1926/1927 43 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1925/1926 46 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1924/1925 45 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1923/1924 43 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1922/1923 44 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1921/1922 44 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1920/1921 43 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1919/1920 46 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1914/1915 39 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1913/1914 43 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1912/1913 47 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1911/1912 42 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1910/1911 39 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1909/1910 41 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1908/1909 43 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1907/1908 39 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1906/1907 43 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1905/1906 42 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1904/1905 36 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1903/1904 35 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1902/1903 35 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1901/1902 36 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1900/1901 35 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1899/1900 37 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1898/1899 36 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1897/1898 31 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1896/1897 31 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1895/1896 32 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1894/1895 34 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1893/1894 33 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1892/1893 32 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1891/1892 27 میچ
سنڈر لینڈ اے ایف سی سیزن 1890/1891 26 میچ